Koopovereenkomst

 

 

Partijen,

 

 1. Mevr. P.C. Heynen

Waldfeuchterbaan 42

6105 BM Maria Hoop

Eigenaar Kennel From the House of Wolfs, hierna te noemen “verkoper”,

en

 

 1. …………………………….

……………………………

……………………………

, hierna te noemen koper.

 

Overwegende dat:

 

 

 

 

 

 

Komen overeen als volgt:

 

 1. De verkoper verbindt zich de hond te leveren aan de koper, die hiervoor een bedrag van €550, zegge vijfhonderd en vijftig euro, bij levering zal voldoen aan verkoper.

De datum waarop de hond door koper bij verkoper zal worden afgehaald is ……….. 201.. . Het is verkoper toegestaan om een aanbetaling van  25% van koper te verlangen indien het afhalen van de hond later dan 2 weken na ondertekeing van deze overeenkomst zal plaatsvinden.

Indien de koper de hond op de hiervoor overeengekomen datum niet afhaalt en er geen andere datum is afgesproken, is het verkoper toegestaan de koop te ontbinden en de hond aan een 3e partij te verkopen. Een eventueel gedane aanbetaling is niet restitueerbaar.

 

 1. De gevens van de gekochte hond zijn:

Stamboom Mechelse Herder …………………… From the House of Wolfs

Geboren op       ……………………………….. uit:

Moeder:        …………………………………….

Vader:         ………………………………………

Geslacht:  reu  /  teef

Chipnummer / identificatie:  ………………………….

Evt. bijzondere kenmerken: …………………………..

De hond wordt aangekocht met de bedoeling te houden als (doorstrepen wat niet van toepassing is):

KNPV  /  IPO  /  Diensthond / Ring / Schutzhund / SARdog / Huishond

 

 

 

 

 

 1. De verkoper is verplicht om de hond met de bijbehorende bescheiden zoals, vaccinatieboekje met daarin gezondheidsverklarin, stamboom en identificatie gegevens op de hierboven onder 1. genoemde datum in eigendom over te dragen aan koper.

De koper verplicht zich bij verhuizingende adreswijziging mede te delen, dit mag ook schriftelijk, aan verkoper, zodat verkoper altijd over de juiste gegevens beschikt.

 

 1. De hond is voor risico van verkoper in de periode tussen het sluiten van deze koopovereenkomst en de datum genoemd in artikel 1 waarop de hond wordt overgedragen aan koper. In geval dat de hond komt te overlijden voor de in artikel 1 genoemde datum van overdracht dient de verkoper de koper onder dezelfde voorwaarden een andere hond uit hetzelfde ** dan wel het eerstvolgende nest aan te bieden.  Koper is echter niet gehouden om van dit aanbod gebruik te maken. ( ** Indien er nog pups beschikbaar zijn. ). Indien de koper geen gebruik wenst te maken van dit aanbod, is verkoper geen plaatsvervangende schadevergoeding verschuldigd. Een eventueel voldane aanbetaling zal wel door verkoper worden gerestitueerd. Verkoper is eveneens geen enkele andere schadevergoeding aan koper verschuldigd, noch voor directe noch voor indirecte schade.

 

 1. De hond wordt overgedragen in de staat waarin deze zich de in artikel 1 genoemde dan wel door partijen nader afgesproken datum van de overdracht zich bevindt. De koper verplicht zich om binnen 14 dagen na ontvangst van de hond deze bij een dierenarts te laten onderzoeken op eventuele gebreken, die op dat moment waarneembaar zijn. Koper verplicht zich om eventueel tijdens dit onderzoek geconstateerde gebreken terstond doch uiterlijk binnen 3 dagen schriftelijk aan verkoper te melden met bijvoeging van een verklaring van de dierenarts. Laat koper dit achterwege dan kan hij geen rechten doen gelden op grond van de in artikel 8 opgenomen schadevergoedingsregeling.

 

 1. De verkoper heeft zich bij het uitzoeken van (de combinatie van) het teefje en de dekreu ingespannen om die eigenschappen in de hond te krijgen, welke nodig zijn om aan het onder artikel 2 genoemde en door koper gekozen gebruiksdoel te kunnen

voldoen.  Verkoper is niet aansprakelijk voor fouten gemaakt door koper tijdens de africhting c.q. training danwel enige andere van buitenafkomende invloeden welke het gebruiksdoel zouden kunnen frustreren.  Indien de hond niet geschikt mocht zijn voor het in artikel 2 gekozen gebruiksdoel, is de koper op straffe van verval van rechten verplicht om binnen 2 maanden na het ogenblik waarop de koper dit heeft ontdekt of redelijkerwijs had behoren te ontdekken verkoper hiervan middels een aangetekend schrijven in kennis te stellen. Afhankelijk van de mate waarin de hond de voor het gebruiksdoel noodzakelijke eigenschappen van nature blijkt te ontberen wordt naar redelijkheid en billijkheid een schadevergoeding door de koper aan verkoper toegekend. De schadevergoeding kan daarbij nimmer het oorspronkelijke aankoopbedrag overschrijden. Ingeval er meer dan 1 jaar is verstreken na aankoop en levering van de hond kan voormelde schadevergoeding nimmer meer bedragen dan 50% van het oorspronkelijke aankoopbedrag.

 

 1. In geval beide ouderdieren van de hond zijn gerφntgend ten behoeve van een onderzoek naar heupdysplasie en bij beide ouderdieren als uitslag van het door bevoegde instantie uitgevoerde HD onderzoek “HD Negatief” (HD A ) of “HD TC overgangsvorm” ( HD B ) of buitenlandse equivalenten hiervan geconstateerd zijn, en de verkoper bovendien grondig onderzocht en vastgesteld heeft, dat er ten tijde van het sluiten van deze overeenkomst van de directe verwanten en broers en zusters van de beide ouderdieren geen officiλle uitslagen bekend zijn die anders luiden dan” HD A ( negatief ) ” of “HD B  (overgangsvorm )”, wordt de verkoper geacht te hebben voldaan aan zijn wettelijke onderzoeksplicht en is hij niet gehouden tot vrijwaring van het gebrek heupdysplasie nadat de hond de leeftijd van 1 jaar heeft bereikt.

 

8.      Indien de hond aan een erfelijk bepaald gebrek blijkt te lijden dat de gezondheid en het welzijn van de hond bedreigt, heeft koper recht op schadevergoeding, tenzij de verkoper op grond van het in artikel 6 niet aansprakelijk (gesteld)  is voor het desbetreffende gebrek. De aanwezigheid van het gebrek dient middels een second opinion te worden vastgesteld door een door de verkoper aan te wijzen dierenarts die gespecialiseerd is in de diagnostiek van bedoelde gebreken.  De koper dient voorafgaand aan de second opinion aan verkoper een schriftelijke verklaring van de eigen dierenarts / specialist te overleggen, welke in eerste instantie het gebrek heeft

 

 

 

heeft ontdekt. De kosten voor de second opinion komen ten laste van de koper.

De hoogte van de schadevergoeding wordt afhankelijk van de ernst van het gebrek en de leeftijd van de hond door partijen naar redelijkheid en billijkheid bepaald, met dien verstande dat bij de te goeder trouw handelende verkoper aan wie de aanwezigheid van het betreffende gebrek bij de hond niet kan worden toegerekend de vergoeding nimmer meer zal bedragen dan de door koper aan verkoper oorspronkelijk betaalde koopsom.

 

 1. De koper verplicht zich jegens verkoper om eventuele gebreken die zich gedurende het leven van de hond voordoen, binnen 7 dagen na constatering te melden aan verkoper.

 

 1.  De koper verplicht zich jegens de verkoper zorg te dragen voor een de hond passende en behoorlijke behandeling. Indien partijen van mening verschillen over de vraag of aan de hond voldoende zorg wordt geboden, zal deze vraag aan een door verkoper aan te wijzen dierenarts worden voorgelegd. De koper verplicht zich aan het onderzoek van de dierenarts mee te werken en de hond daarvoor ter beschikking te stellen. De kosten van de dierenarts worden in 1e instantie door verkoper voldaan. Mocht echter blijken dat de hond aan de nodige zorg is onthouden, dan heeft de verkoper het recht om de hond onder zich te houden. Koper stemt middels ondertekening van de onderhavige overeenkomst in met het alsdan terug in eigendom overgaan van de hond naar verkoper. Koper verplicht zich alsdan aan de teruggave van de hond mee te werken inclusief het  overhandigen van het vaccinatieboekje, de stamboom en evt. certificaten behorende bij de hond. Indien koper volledig aan zijn medewerkingsverplichting heeft voldaan, heeft koper  recht op restitutie van max. 50% van de oorspronkelijke koopsom, verminderd met de transportkosten en de eventuele kosten van de inschakelde dierenarts.

 

 1. Koper is verplicht om de verkoper schriftelijk in te lichten over de verblijfplaats van de hond, indien de hond permanent buiten de feitelijke beschikkingsmacht van de koper geraakt dan wel op een ander adres langdurig zal verblijven (langer dan 4 weken). De koper verplicht zich om bij een eventuele voorgenomen verkoop of herplaatsing van de hond, deze eerst ( schriftelijk ) aan verkoper aan te bieden. Mocht de koper in

hiermee in gebreke blijven is hij schadeplichtig jegens verkoper. De schadevergoeding wordt bij deze gefixeerd op 3 maal de oorspronkelijke koopprijs zoals vermeld in artikel 2. Indien de hond aan derden wordt verkocht vervallen de verplichtingen van de verkoper jegens koper en de verplichtingen gaan niet automatisch over op de nieuwe eigenaar.

 

 1. In geen geval zal verkoper aansprakelijk zijn voor indirecte en/of consequentiλle schade en/of verlies. De aansprakelijkheid voor directe schade is beperkt tot maximaal de oorspronkelijke aankoopsom zoals genoemd in artikel 2 van deze overeenkomst, tenzij er sprake is van bewezen bewuste roekeloosheid of opzettelijk handelen.

 

 1. Indien er sprak is van mede-eigenaarschap dan zijn beide eigenaren hoofdelijke aansprakelijk voor eventuele uit deze overeenkomst voortvloeiende gebreken en/of te betalen (schade)vergoedingen. Dit  ongeacht waar de hond feitelijk verblijft. Indien verkoper haar verplichtingen jegens de ene eigenaar is nagekomen wordt zij geacht haar verplichtingen daarmee ook jegens de tweede eigenaar te zijn nagekomen.

 

 1. Nederlands  Recht is exclusief op deze overeenkomst van toepassing. De rechtbank te Roermond is exclusief bevoegd om eventuele geschillen tussen partijen te beslechten. In alle gevallen zal er geprocedeerd worden in de Nederlandse taal.

 

Aldus overeengekomen en in tweevoud getekend te Maria Hoop  op …………………………. . 

 

 

Handtekening verkoper:                                                       Handtekening koper: